Regulamin

 

Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.womencamp.pl jest STARWAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (zwana dalej STARWAY) z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000465524, NIP: 5252556515, REGON: 146719264.
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług konferencyjnych i szkoleniowych. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi konferencyjno-szkoleniowe świadczone w serwisie oraz dystrybuowane za jego pośrednictwem, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 11, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.
 4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu lub od chwili rozpoczęcia korzystania z usług konferencyjno – szkoleniowych STARWAY. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

Zasady Uczestnictwa w wydarzeniu WomenCamp w terminie 8-10 listopada 2019 r.

 1. Uczestnicy wszystkich wydarzeń konferencyjnych, szkoleniowych i warsztatowych organizowanych lub współorganizowanych przez STARWAY (dalej określanych łącznie także jako „wydarzenie/wydarzenia edukacyjne”) oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały konferencyjne i szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w konferencji lub szkoleniach. STARWAY zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią konferencjami lub szkoleniami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
 2. Uczestnicy wszystkich wydarzeń edukacyjnych lub współorganizowanych przez STARWAY oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z konferencji, warsztatów lub szkoleń, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. STARWAY będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania konferencji, warsztatów i szkoleń.
 4. Poprzez udział w wydarzeniach szkoleniowych. Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy konferencja, warsztat lub szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). STARWAY nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką konferencji/warsztatu/szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 5. Osoby biorące udział w wydarzeniach edukacyjnych oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do konferencji, warsztatów, szkoleń lub materiałów z nich pochodzących związanych z treścią punktów 6, 7 i 8. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 6. STARWAY, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 7. Promocje organizowane przez STARWAY, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.
 8. Uczestnicy konferencji, szkoleń i warsztatów w STARWAY oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 9. Osoby decydujące się na uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowych organizowanych przez STARWAY, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty STARWAY.
 10. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez STARWAY wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych

III. Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty:

 1. Umowa o świadczenie usług STARWAY może być zawarta poprzez zakup usługi drogą elektroniczną – bezpośrednio przez stronę www.womencamp.pl oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim przypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usług oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku  braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę wydarzenia edukacyjnego, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez STARWAY.
 2.   Płatność za usługi STARWAY może być dokonana w formie:

c) kartą kredytową lub debetową online,
d) przelewu z konta bankowego,
e) przelewu internetowego.

 1. Jeżeli wydarzenie edukacyjne nie odbędzie się z winy STARWAY, rozliczenie wpłaconej na rzecz STARWAY należności nastąpi w trybie określonym w pkt 22 niniejszego regulaminu.
 2. STARWAY i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie wydarzenia edukacyjnego (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w konferencji/szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości konferencji/szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w tym wydarzeniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas wydarzenia edukacyjnego i jeśli w konsekwencji zakłóca to jego przebieg i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. 
 3. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, szkoleniu lub warsztacie – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego wydarzenia edukacyjnego, a także przenieść na inną konferencję, szkolenie lub warsztat organizowane przez STARWAY. Zwrot wpłaconych środków nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo. Za dokonanie powyższego przeniesienia terminu wydarzenia edukacyjnego opisanego w niniejszym punkcie STARWAY pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 20 zł płatną w sposób określony jak w punkcie 16. 

19.a. Program wydarzenia edukacyjnego organizowanego przez STARWAY może ulec zmianom z przyczyn niezależnych od organizatora. Bieżące informacje na temat ewentualnych zmian będą na bieżąco zamieszczane na stronie www.womencamp.pl. Zmiana programu wydarzenia edukacyjnego nie stanowi jego odwołania, o którym mowa w punkcie 19 Regulaminu, w związku z czym uczestnikom nie przysługują wówczas uprawnienia określone w punkcie 19 związane z odwołaniem wydarzenia edukacyjnego z przyczyn niezależnych od STARWAY.

 1. STARWAY zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia edukacyjnego z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić odwołaną konferencję/szkolenie/warsztat, rezygnacji osoby prowadzącej wydarzenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć wydarzenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się wydarzenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiej samej konferencji/szkolenia/warsztatu w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne wydarzenia organizowane przez firmę, na zakup produktów wideo na platformie mateuszgrzesiak.tv lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . 
 2. Osoby dokonujące zakupu usług firmy STARWAY oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania STARWAY adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. Zwrot należności uiszczonych na rzecz STARWAY następuje po otrzymaniu przez STARWAY podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą). Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

 1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: info@womencamp.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane wydarzenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
 4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.
 6. Postanowienia pkt 23-27 nie mają zastosowania do konsumentów.

Wymagania techniczne konieczne dla korzystania z serwisu www.womencamp.pl

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z serwisu, Użytkownicy powinni dysponować:
 2. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
 3. przeglądarką obsługującą pliki cookies.
 4. Korzystanie z usług serwisu wymaga poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej Chrome w wersji nie niższej niż 25, Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 24 lub Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7 lub innej, w której poprawnie będzie wyświetlał się i działał formularz zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik zamierza dokonać zakupu usługi drogą elektroniczną konieczne jest dysponowanie przez niego dostępem do konta poczty elektronicznej.
 6. W przypadku niespełniania przez komputer Użytkownika parametrów technicznych opisanych powyżej, serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.

Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Starway Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
 4. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie www.womencamp.pl. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

VII. Konsumenci wyłączenia:

 1. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: info@womencamp.pl lub przesyłając ją listem na adres STARWAY w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Starway mogło zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów z Użytkownikiem będącym Konsumentem, a związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd według przepisów postępowania cywilnego.
 3. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2019r. do dnia 09.11.2019r.